Chat sexi shqip me cam - Female bodybuilders hookup

by  |  10-Dec-2015 05:55

Female bodybuilders hookup-52Female bodybuilders hookup-40Female bodybuilders hookup-57

Poslodavac je obvezan radniku dati posao, te za obavljeni rad isplatiti plaću.

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za siguran rad u skladu sa zakonskim i drugim propisima, odredbama ovog Pravilnika i drugim općim aktima poslodavca.

Poslodavac jamči jednak položaj svim radnicima neovisno o rasi, boji kože, spolu, spolnom opredjeljenju, bračnom stanju, obiteljskim obvezama, dobi, jeziku, vjeri, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovinskom stanju, roðenju, društvenom položaju, članstvu ili nečlanstvu u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnim i duševnim poteškoćama. Direktor poslodavca odredbama ovog Pravilnika i posebnim odlukama neposredno i po prijedlogu rukovoditelja rješava stimulativni dio plaće, kao i dodatke na plaću za rad u posebnim uvjetima vodeći računa o odredbama Pravilnika o radu i pozitivnim zakonskim propisima. Kad radnik poslove i radne zadatke radnog mjesta obavlja u opsegu ili kvaliteti koja premašuje uobičajene rezultate poslodavac mu može isplatiti povećanu plaću.

Iznos povećanja plaće odreðuje poslodavac na temelju vlastite procjene ili na prijedlog rukovoditelja radnika.

Stimulativni dio plaće može se odrediti u postotku ili u apsolutnom iznosu.

Community Discussion